Terms & Conditions

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Group L.H. bvba, met maatschappelijke zetel te E.Vermeulenstraat 144 – 2980 Zoersel, hoofdkantoor houdende te achterstenhoek 9 – 2275 Lille. We zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0889671924.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacy wetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Behoudens strijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Lille kontant betaalbaar, netto en zonder disconto.

2. De afgesproken leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel ten indikatieve titel gegeven;  in geen geval kan een laattijdige levering aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

3. De BVBA Group L.H. treedt enkel op als verdeler van de bestelde goederen;  zij kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de via haar geleverde materialen.

4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag brengt de faktuur conventionele en gerechtelijke intresten op à rato van 10% per jaar, verschuldigd tot op de datum van de betaling. Het  verschuldigde faktuurbedrag wordt daarenboven verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding wegens wanbetaling en zulks met een minimum van 50€ per openstaand factuurbedrag.

5. Elke betaling door de klant zal eerst worden aangewend ter aanzuivering van de verschuldigde intresten en kosten (inbegrepen het forfaitair schadebeding).

6. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van Group L.H. BVBA van rechtwege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

7. Elk protest betreffende de facturen dient binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan de BVBA Group L.H. ter kennis worden gebracht, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard door de klant.

8. Aanvaarding van een factuur geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de BVBA Group L.H..

9. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de zetel van BVBA Group L.H. bevoegd om van de vordering kennis te nemen;  Bij betwistingen over leveringen in het buitenland, is enkel het Belgisch recht van toepassing.  In geval van strijdige verkoopsvoorwaarden, zijn enkel deze van de BVBA Group L.H. geldig.

10. De goederen blijven ten alle tijde eigendom van Group L.H. BVBA en dit tot volledige betaling ervan.

SHOPPING BAG 0